Pożyczki dla Przedsiębiorstw. Całe Pomorze.

Pożyczka Standardowa-NABÓR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH WSTRZYMANY z dniem 27.12.2018- do odwołania!

Kategoria: Oferta
 

TRP udziela pożyczek dla małych i mikro przedsiębiorstw z Funduszy Pożyczkowych jakie funkcjonują w Stowarzyszeniu. Towarzystwo Rozwoju Powiśla w Malborku udziela pożyczek ze środków:

• Dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu TOR#10
• Dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Komu udzielane są pożyczki

• mikro i małym przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju bądź w fazie ekspansji
• osobom bezrobotnym

Cele pożyczki

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie następujących rodzajów kosztów kwalifikowanych:
• zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów o charakterze /przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym lub handlowym
• wyposażenie w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, aparaturę oraz środki transportu
• zakup wartości niematerialnych i prawnych
• zakup materiałów i surowców do produkcji i usług, zakup towarów handlowych, a także finansowanie bieżących potrzeb obrotowych, charakterystycznych dla podejmowanej lub prowadzonej działalności

Inwestycje te muszą być bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.

Pożyczki nie są udzielane na zakup gruntów i na zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Wysokość pożyczki, okres spłaty, struktura finansowania pożyczki

1. Pożyczka może być udzielona do wysokości 120 000 zł.
2. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy.
3. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy.
4. Spłata rat kapitałowych i odsetkowych następuje w ratach miesięcznych.
5. Zalecany minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wnioskowanej pożyczki.
6. Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki wynosi minimum 100 % kwoty podstawowej pożyczki i jest ustalane po przeprowadzeniu analizy ryzyka i ocenie ryzyka.
7. Z udzielonej pożyczki należy się rozliczyć.

Oprocentowanie i prowizje

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i w zależności od funduszu bazuje na wysokości stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską oraz stopie redyskonta weksla. Oprocentowanie ustalane jest indywidualnie według ratingu pożyczkobiorcy, który może być ustalony w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy (w szczególności jego zdolność kredytową, wypłacalność) oraz poziom zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy w formie kredytowej.

Prowizja z tytułu udzielenia pożyczki wynosi do 4 % kwoty przyznanej pożyczki i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu postawienia środków do dyspozycji. Fundusz nie pobiera żadnych opłat przygotowawczych, opłat za sprawdzenie wniosku czy prowizji za przedterminową spłatę pożyczki.

Zabezpieczenia spłaty pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia jej spłaty. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:
1. Obligatoryjne:
• Weksel „in blanco” z deklaracją wekslową
2. Opcjonalne:
• Poręczenie instytucji finansowych
• Przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy
• Ustanowienie hipoteki
• Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i Poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.
• Poręczenie osób fizycznych
• Inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe

Wymagane dokumenty

Podstawowym dokumentem jest wypełniony wniosek o udzielenie pożyczki z dołączonymi załącznikami.
Typowe wymagane załączniki:
• Dokumenty rejestracyjne firmy (wpis do ewidencji, wypis z KRS, NIP, REGON),
• Dokumenty dotyczące miejsca prowadzenia działalności (umowa dzierżawy, użyczenia, akt własności),
• Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami,
• Posiadane rachunki bankowe, kredyty i pożyczki, obciążenia leasingowe (opinie, zaświadczenia z banku),
• Sprawozdania finansowe (bilans, RZiS, informacja dodatkowa) za ostatnie dwa lata działalności, zeznania podatkowe (np. PIT, CIT) za rok ubiegły i wyniki bieżące,
• Zezwolenia i koncesje – w przypadku, gdy prowadzona działalność tego wymaga,
• Posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami itp. świadczące o stałych kontaktach handlowych,
• Posiadane dokumenty dotyczące przedsięwzięcia – faktury, faktury pro-forma, cenniki, kosztorysy,
• Dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia (np. zaświadczenia o zarobkach poręczycieli, odpisy z księgi wieczystej),
• Kserokopia dowodu osobistego pożyczkobiorcy, współmałżonka pożyczkobiorcy i poręczycieli.


Pożyczki dla przedsiębiorstw.


Wspieramy firmy od 2007 roku.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.