Pożyczki dla Przedsiębiorstw. Całe Pomorze.

Pożyczka Eksportowa

Kategoria: Oferta
 

Jednostkowe Pożyczki udzielone w ramach przyznanego Wykonawcy Limitu Pożyczki muszą być przeznaczone i wydatkowane przez Odbiorców Wsparcia wyłącznie na cele:

 1. Inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej2.
 2. Jednostkowe Pożyczki muszą być przeznaczone i wydatkowane przez Odbiorców Wsparcia na finansowanie podejmowanych przez nich przedsięwzięć proeksportowych.

 

I. Jednostkowe Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie:

 1. wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych związanych z rozwojem działalności eksportowej;
 2. inwestycji w maszyny, urządzenia, informatyzację oraz inne środki trwałe;
 3. wytwarzania nowych produktów i ich eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 4. inwestycji w rozwój oferowanych produktów oraz ich przystosowania (również opakowań) do specyficznych potrzeb rynku;
 5. kreowania nowych potrzeb docelowej grupy klientów, a także reklamy i promocji, mających na celu utrzymanie lub pozyskanie nowych zagranicznych rynków zbytu;
 6. wartości niematerialnych (np. doradztwa w zakresie promocji, wypracowani instrumentów wspomagających uruchomienie działalności eksportowej);
 7. dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu na rynkach zewnętrznych (np. (certyfikatów, licencji, pozwoleń);
 8. innych celów inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych przyczyniających się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej.

 

II. Warunki jakie muszą spełniać pożyczkobiorcy:
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie Jednostkowej Pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, o liczbie personelu odpowiadającej maksymalnie 100 rocznym jednostkom pracy (RJP) w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26.06.2014 r., ze zm.);
 2. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą);
 3. prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na ego terenie;
 4. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.)
 5. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji;
 6. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.

 

III. Wysokość jednostkowej pożyczki.

 1. Maksymalna wartość Jednostkowej Pożyczki lub suma Jednostkowych Pożyczek
  (maksymalnie dwie) udzielonych jednemu Odbiorcy Wsparcia nie może być wyższa niż
  750 000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Średnia taka pożyczka w TRP-250 000 PLN

 

IV. Okres spłaty pożyczki oraz oprocentowanie i prowizje.

– maksymalny okres spłaty pożyczki: 7 lat
– oprocentowanie: od 2,44%
– prowizja: do 3%

Pożyczka dostępna jest już teraz !!

Dedykowaną Osobą do kontaktu jest Dominika Kotłowska (tel.kom. 517 915 803) dominika.kotlowska@trpd.pl

– lub prosimy o kontakt z sekretariatem:  55 261 73 27

Komplet dokumentacji wnioskowej jest w formacie PDF i takie należy pobrać ze strony i wypełnić ręcznie bardzo czytelnie. I następnie złożyć u nas w sekretariacie. W przypadku gdy jakaś rubryka w formularzach jest dla wnioskodawcy zbyt wąska, bo chce umieścić więcej treści -należy wówczas w tej rubryce wpisać, że dołącza się załącznik tekstowy do tej rubryki i wtedy można zamieścić rozbudowany tekst w postaci i tej rubryki z formularza i dodatkowego załącznika z tekstem.

Pomorski Fundusz Rozwoju: www.pfr.pomorskie.eu


Pożyczki dla przedsiębiorstw.


Wspieramy firmy od 2007 roku.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.